Godstransporter med järnväg

Ett annat väldigt vanligt transportsätt i Sverige är järnvägen. Den är utbyggd över nästan hela Sverige och förflyttar oerhörda mängder människor och gods varje dag. I Sverige finns det över 18 000 kilometer järnvägsspår varav de flesta är offentligt ägda och förvaltas av Trafikverket.

När det kommer till godstransporter är den största aktören på marknaden statligt ägd, Green Cargo. Det var tidigare en del av Statens Järnvägar, SJ, men avknoppades och blev ett eget bolag tidigt 2000-tal. Varje år fraktas nästan 70 miljoner ton gods med järnväg i Sverige. Av den totala godsvikten står malmtransporter för mer än en fjärdedel. Det finns en särskild järnväg utbyggd för malmtransporter, Malmbanan som går mellan Narvik och Luleå.

Nattliga transporter

Eftersom järnvägsräls är en begränsad resurs och spårtrafiken är högt belastad idag så är det väldigt vanligt att godstransporter med tåg körs på nätterna. De flesta godstransporter går från en tillverknings- eller råvaruindustri till någon av de stora hamnarna i Sverige eller Norge. Men det går också att köra godstransporter med tåg till Danmark eller Tyskland. Det finns dock flera logistiska utmaningar med att köra svenska tåg utomlands. Spårvidderna kan skilja sig liksom spänningen i de elledningar som försörjer tågen med ström.

Samordning inom EU

Det finns flera projekt inom EU för att försöka underlätta för järnvägstrafik mellan länder för både gods och persontransporter, Europeiska unionens järnvägsbyrå arbetar bland annat med att skapa enhetliga standarder för tekniska system och signalsystem samt med att utveckla gemensamma säkerhetsföreskrifter och mål i hela unionen. Detta arbete har dock pågått i snart femton år utan en lösning i sikte.